NÁŠ TÍM

Ing. INGRID KOSOVÁ, PhD. – štatutárna zástupkyňa Montessori, o.z., a zakladateľka ŠZ Montessori
 
Dosiahnuté vzdelanie:
 • 2000 - Ing.: Riadenie podnikov na TU vo Zvolen
 • 2006 -PhD.: Prierezové ekonomiky na TU vo Zvolene
 • 2012 - Pedagogické minimum na UMB v Banskej Bystrici
 • 2013 - Funkčné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov, Manažment škôl a školských zariadení na MPC Banská Bystrica

Kurzy : 

 • 2013 – Hodnotenie neuromotorickej zrelosti pre učenie, program INPP,  Inštitút psychoterapie a socioterapie
 • 2010 – Lektorské minimum na Uniško BB , s.r.o.
 • 2007 – Certifikát rodovej rovnosti, Možnosť voľby,o.z.
Montessori kurzy: 
 • Momentálne: AMI Elementary Course pre deti vo veku 6-12r. s Kay Baker
 • 2015 – Kurz Montessori pedagogiky pre toddlerov vo veku 0-3r. Montessori cestou , Asociácia Montessori Bratislava, (Dita Dlouhá – absolventka AMI kurzu v Denveri, USA, Simona Livorová, ČR)
 • 2014 – AMI Foundation course 3-6 r. , Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale (Elina Rautassalo, Veľká Británia) 
 • 2014 - AMI Course for managers – Managing Montessori schools, Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale (Peter Davidson, USA)
 • 2014 - AMI Children´s house assistant course – certificate of completion, Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale (Nora Ulbrich, Nórsko)
 • 2013 – 1. kurz Montessori pedagogiky pre deti 3-12 rokov, Asociácia Montessori Bratislava (Soňa Bobeková)
 
Mgr. KVETOSLAVA RÁBELYOVÁ – manažérka programovej oblasti zriaďovateľ školských zariadení
 
Dosiahnuté vzdelanie:
 • 2002 - Mgr.: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova), FHV UMB Banská Bystrica
 • 2014 - Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo, SPŠ EBG Žiar nad Hronom
Kurzy:
 • 2013 – Program INPP (Katarína Sipos, centrum AVARE)
 • 2012 – Jóga pre deti (Hanka Luhanová)
 • 2008 – Respektovat a být respektován (Jana Nováčková, Dobromila Nevolová)
Montessori kurzy:
 • 2015 – Chôdza po línii, Slovenská asociácia Montessori (Deborah Sulovsky)
 • 2014 – 7. Kurz Montessori pedagogiky 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori (Soňa Bobeková)
 • 2013 – Šance pro Vaše dítě, Společnost Montessori, o. s. (Kamila Randáková, Simona Livorová)
Prax s deťmi:
 • 2002 – 2005 – stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry
 • 2011 – 2012 – vedenie Montessori klubov pre rodičov s deťmi do 3 rokov
 • 2012 – 2014 – riaditeľka v SMŠ Montessori Zvolen
 • 2015 – vedenie hudobného krúžku v SMŠ Montessori Zvolen (hra na zobcovú flautu)
 

Mgr. RADKA KEČKEŠOVÁ – manažérka Montessori inštitútu

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Mgr. – Vychovávateľstvo (Bc.), Pedagogika (Mgr.), UMB Banská Bystrica 
Kurzy: 
 • Rúhi Inštitút, (7 stupňov): zahŕňajúc (3st.) Holding children classes a (5 st.) Spiritual empowering of junior youth
 • Terapeutická metóda CESTA (1st.) a CESTA pre deti 
Montessori kurzy:
 • 2005 – 2015 Montessori vzdelávanie pod vedením E. Štarkovej (8 stupňov)
 • 2005 – cyklus školení pod vedením AMI certifikovanej  M.Donovalovej, Unity House Bratislava
 • 2014 – Classroom managment, Children´s house Viedeň
 • 2016- Montessori Grace and courtesy lessons (Lilian Bryan)
Pracovné skúsenosti:
 • Prevádzkovanie opatrovateľského centra Childrensgarden
 • 15-ročná prax s prácou s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku
 
Bc. JANKA POLOMSKÁ – riaditeľka SMŠ Montessori (Banská Bystrica)
 
Dosiahnuté vzdelanie: 
 • 2016 - 1. atestácia (Možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie u detí z pohľadu rešpektujúceho prístupu a pedagogickej koncepcie Montessoriovej; predbežné ukončenie október 2016)
 • 2016 -   Aktualizačné vzdelávanie: Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania (Návrh projektu atestačnej práce), MPC Banská Bystrica
 • 2016 -  Funkčné vzdelávanie riadiacich a vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC Banská Bystrica 
 • 2015 -  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pri formovaní hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Národný projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov, MPC Banská Bystrica
 • 2013 - Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, Národný projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov, MPC Banská Bystrica
 • 2013 - Bc.: Predškolská a elementárna pedagogika, PF UMB Banská Bystrica
 • 1989 - Učiteľstvo pre materské školy, SPgŠ - Turčianske Teplice
Kurzy:
 • 2006 - Digitálne štúrovstvo na školách
 • 2002 - Kurz pre dospelých /spev/,  ZUŠ Brezno
Montessori kurzy: 
 • 2015 – 2017 - Diplomový kurz Montessori pedagogiky (pre vek 3-6), Slovenská asociácia Montessori v Bratislave (prebieha)
 • 2015 - Akreditované vzdelávanie: Montessori cestou (pre vek 0-3), Spoločnosť  Montessori v ČR, Praha
Pracovné skúsenosti:
 • 18 rokov praxe v materských školách
 
Mgr. ANKA ŠUĽÁKOVÁ – učiteľka (Banská Bystrica)
 
Dosiahnuté vzdelanie:
 • 2008 – Mgr.  predškolská pedagogika, Pdf UK Bratislava
 • 2004 – Mgr.  environmentalistika Prif UK Bratislava
Kurzy:
 • 2014 – Respektovat a být respektován (Manželé Kořivovi, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdelávání, Praha )
 • 2010 – INPP školský program (Sally Goddard Blythe, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava)
 • 2010 – Koučovanie (Emil Suchánek, Excellent  training, Bratislava)
 • 2009 – Transakčná analýza v poradenstve a psychoterapii (Ľ. Dobšovič, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava)
 • 2005 – Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina (M. Mikulajová, Z. Sümegiová, Dialóg , Bratislava)
Montessori kurzy:
 • 2016 – Pozorovanie v Montessori pedagogike (Paul Epstein, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava)
 • 2015 – Chôdza po línii (Deborah Sulovsky, Slovenská asociácia Montessori, Bratislava)
 • 2013 – Maria Montessori and formation of man (Mary Ellen Maunz, Společnost Montessori, Praha)
 • 2013 – Základy Montessori teorie a praxe pro práci s dětmi ve věku 0-3 roky (Patricia Wallner, Pro rodinu o.p.s., Praha)
 • 2011/2012 Montessori diploma Casa dei Bambini – AMI (Maria Roth, Pro rodinu o.p.s., Praha)
 • 2004/2005 Český národní diplom Montessori (Společnost Montessori, Praha)
Prax s deťmi:
 • 2004/2016 – učiteľka pre vek 3 -6 rokov, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
 • 2014/2016 – krúžok základov ľudového tanca pre deti predškolského veku, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
 • 2003/2004 – environmentálne programy pre deti materských škôl (Daphne, Bratislava)
 • 2003 – Vianočné dielne mesta Bratislavy
Iné pracovné skúsenosti:
 • 2016 – aranžovanie kvetín, Green Design, Bratislava
 • 2013/2016 – vedenie informačných/metodických seminárov pre učiteľov a rodičov, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
 • 2013/2016 – metodik pre materskú školu, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
 • 2010/2013 – zástupca riaditeľa pre materskú školu, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
 
Mgr. KATARÍNA ČERTÍKOVÁ – učiteľka (Banská Bystrica)
 
Vzdelanie:                  
 • 2011 – 2016 – Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, odbor: Špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo v kombinácii s pedagogikou sluchovo postihnutých, Mgr.
Kurzy: 
 • 2008-2010 – Anjelská akadémia (2-ročný vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva pre prácu s deťmi z detských domovov)
 • 2014 – Projekt Komprax (Certifikát mládežníckeho vedúceho)
Montessori kurzy:
 • 2016 (prebieha) – Kurz Montessori pedagogiky – pre využitie v predškolskom vzdelávaní so zamernaním na vek 3-6 rokov
Pracovné skúsenosti: 
 • 2013 – Vychovávateľka v SŠI, Hrdličková 17 (práca na plný úväzok)
 • 2014 – Campus representative for Teach for Slovakia
 • 2014 – Vedúca v Dennom detskom tábore - Poznaj Staré Mesto
 • 2015 – 2016 – Učiteľka v Montessori škôlke v Bratislave
Bc.LENKA GOLIANOVÁ – učiteľka (Zvolen)
 
Dosiahnuté vzdelanie:
 • 2011- Bc. ANDRAGOGIKA - UMB BB
 • 2016 - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - SPSA EBG,  Žiar nad Hronom
Pracovné skúsenosti :
 • prax učiteľky v Mš v rámci štúdia
 • 2017 - ućiteľka v SMŠ Montessori vo Zvolene
Kurzy Montessori: 
 • 2017 - Implementáci prvkov montessori pedagogiky na predprimárnom stupni vzdelávania. 
 • plánovaný kurz :nov./ 2017 - 11. národný  diplomový kurz Montessori pedagogiky  - Slovenská asociácia Montessori v BA
Dobrovoľná činnosť:
 •  vedenie  kreatívnych, tvorivých  dielničiek v Materskom centre v Pliešovciach
 •  pomoc pri organizovaní  rôznych tvorivých aktivít pre deti v Pliešovciach
Ing. ANNA HVIZDÁKOVÁ – učiteľka (Zvolen)
 
Dosiahnuté vzdelanie:
 • Ing.: 2005-2010 Technická Univerzita vo Zvolene, Manažment a financovanie lesných podnikov
 • Momentálne:2016 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno, Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Kurzy: 
 • kurz osobnosti a poznania charakteru
 • kurz obchodných zručností
 • kurz komunikácie s deťmi
Pracovné skúsenosti: 
 • 2016 – učiteľka v SMŠ Montessori
 • 2009 – 2011 Orin Slovakia s.r.o.
 • 2003 – 2006  OVB  Nuskin enterprises 
 • práca s deťmi doma aj v skupine 
 • efektívna komunikácia 
 • riešenie konfliktov 
 • time manažment a organizovanie
 • projekty na detské ihriská 
 • výroba a predaj produktov pre deti 
 • hľadánie nových odberateľov
 • články a ebooky 
 • autorka knihy „Ako zo svojich detí vychovať úspešných a vyrovnaných ľudí“ a interaktívnych rozprávok

...a ďalšie:

Anna Kmeťová - výdaj stravy (SMŠ Montessori Zvolen)

Slávka Kováčová - výdaj stravy (SMŠ Montessori Banská Bystrica)

Mgr. Lucia Babicová - učiteľka, momentálne na MD (SMŠ Montessori Zvolen)

Mgr. Jana Mozolová - učiteľka, momentálne na MD (SMŠ Montessori Zvolen)